طلوع رهایی رستــا (شعبه ابوذر)

ترک و درمان اعتیاد بدون نیاز به بستری شدن

طلوع رهایی رستــا (شعبه ابوذر)

ترک و درمان اعتیاد بدون نیاز به بستری شدن

طلوع رهایی رستــا (شعبه ابوذر)

کارگاه کلید رهایی شماره 5

پنجشنبه, ۱۸ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۰۸ ق.ظ

خلاصه کارگاه کلید رهایی شماره 5 به دبیری وآموزشگری جناب آقای احسان حبیبی

(کلیدشماره5)ایمان واطمینان قلبی کامل وروشن به یک راهنمانیازبه فرایندصبروزمان داردتاصورت پذیرد،....

اصلاچرابایدایمان کامل به یک راهنماداشته باشیم ،چون مسیری که شماطی می کنیدمسیرخیلی ساده،لذت بخش ودلچسبی نیست ومثل مسیرالهی اول نیش است وبعدأنوش می شودبه همین دلیل است که نیازمندایمان هستیم ،اکثرافرادی که واردگروه درمانی می شوندبامشکلات زیادی اعم ازآسمان خوابی،مشکلات مالی شدید،مشکلات جسمی وروحی وغیره واردمیشوند که نیازدارندایمان داشته باشند،درغیراین صورت زمانی که بامشکلات روبرومی شوندشکست میخورندوخیلی ازاوقات بدلیل نبودن ایمان ونداشتن اعتقادزمین می خورند مثل پزشکی که بیمارش همه حقایق بیماری خودرانگویدقطعانسخه ای اشتباه برایش نوشته می شود،یکی ازدلایل عدم صداقت باراهنمابخاطراین است که افرادهنوزبه آن حال خراب وبدبیاری نرسیدندوارتباط درستی برقرارنمی کنندیااگرهم ارتباط درست برقرارکنندترجیح می دهندبه فرمان هایی که ازذهن وافکارخودصادرمی شودگوش بدهندوبخاطرغرور،نداشتن ایمان وسست بودن پایه های رهایی،پایین بودن مقطع رهایی وبخاطرتازه واردبودن درمسیردرمان به فرمان های مغزخودعمل می کنند،اغلب مامتاسفانه درزندگی راهنمای درستی نداشتیم ومعمولادربسیاری ازمواقع چیزی راکه ذهنمان فرمان می دادرااجراکردیم وامروزهمین دلیل شکست ماواینکه اعتیادداریم است دقیقأبخاطراعتمادبه نفس کاذب وایمان داشتن به عقایدپوچ ونداشتن آموزش صحیح است ویک ذهن خالی وقتی مشخص کننده جهتی باشدمساوی باشکست است،ایمان موثرترین احساسی است که درطول زندگی باعث می شودکه انسان بوم زندگیش رابتواندباآن ترسیم کندواحساس بدی وجودداردکه کسی راقبول نداشته باشی ووانمودکنی که قبولش داری،زبان حال افرادنشان دهنده این است که فقط نقش بازی می کنندیا ایمان دارند،ازنوع ارتباطی که باراهنمابرقرارمی کنند،حسی که بین راهنماورهجواست،تظاهرکردن وانجام ندادن به تمام فرامین وراهکارهای راهنما،ولی قانون می گه بایدصفرتاصدحرفهای راهنمارابایدپذیرفت واصولی عمل کنیدتابه موفقیت برسید،ایمان واعتقادخستگی انسان راازبین می بردوحتی درمباحث معنوی ودینی ایمان معجزه گراست وبه طورمثال همین ایمان باعث می شودکه یک فردباپای ترک خورده وحال مریض باپای پیاده به کربلابرودوهمین ایمان که چراغ راه است مسیررابرایش روشن می کند.

عوامل پیدایش،تضعیف وتقویت ایمان

1-تحقیق وبررسی؛اگرمی خواهیدایمان ومعرفت قلبی به راهنمایتان داشته باشیدتحقیق کنید،نسبت به عملکردانجیو،نسبت به رزومه راهنما ،عملکردورهایی راهنما،فقط کافیست فرکانس هایمان قوی باشدتاایمان که یک معرفت قلبی است باتحقیق وبررسی صورت پذیرد.

2 -غفلت زدایی؛آفتی برای ایمان جزغفلت نیست فراموش نکنیدکه انسان می تواندهرکاری رابه حدعالی انجام دهدپس ازخودغافل نشویم.

3-علم آموزی؛یکی ازراههایی که موجب میشودعلم بشرزیادشودآموختن علم است،خواندن ومطالعه کردن تحقیق وپژوهش ،یادداشت برداری ،مشاهده کردن وازجهات مختلف به دنبال آموزش باشید،بالابردن سطح علم ایمان راتقویت می کند وایمان وقتی تقویت شودرفتارهم صحیح میشودودانایی انسان هابه رفتارهایشان بستگی داردنه به صرفأبه داشته هایشان،اگربخواهیم ازعالم جهل خداحافظی کنیم بایددانش داشته باشیم که موجب میشودماجهت وبایدنبایدهاوارزش وضدارزشهایمان رابشناسیم تابه معرفت برسیم.

4-صبروحرکت؛افرادی که واردگروه درمانی می شوندوقتی ازسابقه اعتیادشان مطلع می شویم می بینیم که اغلب چندین سال است که ازاین بیماری رنج می برنداماهمین افرادمی خواهنددردویاسه جلسه درمان شوند،چنین چیزی امکان نداردوفقط باصبروفرایندزمان است که می توان موفق شد،عشق یک معرفت ویک شناخت عمیق است ودوست داشتن یک شوراست،عشق چندین مرحله داردوشورکه دراکثرافرادمی بینیم درانتهامنجربه شکست ،دعواوبی احترامی خواهدشدومعرفت به یکباره حاصل نمی شودوبایدصبوربودوحرکت کرد .

5-غرور؛عمده ضربه ای که فردرابه زمین می زندغرورکاذب است،امان ازکسی که احساس کندکه می داند،فاتحه اش خوانده است،هرچه که می خواهی بگویی می گویدمی دانم،همه مایکسری داشته هاوآموزشهاداریم،یکسری مثبت ویکسری منفی است وبیشترآموزشهایی که دریافت کردیم منفی بوده است اگربخواهیم روی آنهاپافشاری کنیم به موفقیت نمی رسیم،کسانی می توانند موفق شوندکه باظرف خالی واردشوند،یکی ازعوامل ضعف وتضعیف همین غروراست،علم ودانایی امروزجایی برای موفق نشدن نداردقطعاموفق خواهیدشدوبپذیریدکه نمیدانیدوطبق اصول راهنماوچارچوب درنظرگرفته شده زندگی کنیدوبپذیرید وخودوافکارخودرابه راهنمابسپارید.

6-صبر؛یعنی شکیبایی وبردباری که حرکت،توکل لازمه آن است،بایدصبورباشیم چون بعدازقطع موادتازه مشکلات عدیده ایی به سراغمان خواهدآمد،به لحاظ بدنی وفیزیکی،روحی اقتصادی وبعدازمدتی همه چیزعادی می شود،چیزی که به دانشپذیرجلامی دهدخدمت است ودقیقاچیزی که فردرابی رمق می کندخدمت نکردن است وحاصل ایمان آوردن وصبرکردن آرامش است واین معرفت به یکباره حاصل نمی شود،درمان یعنی شناخت تمام ضعف های موجوددردنیاومطابقت دادن باخودوارزیابی عملکردخود،رمزموفقیت الگوگرفتن ازافرادی که هرروزباشکست هاوروش های مختلف واردگروه میشوندواینکه مابه رفتارهای گذشته خود برنگردیدوصبورباشید وعجله نکنید.

صبرازدیدگاه پیامبراعظم به سه دسته تقسیم می شود

1-صبربرطاعت؛یعنی ایستادگی دربرابرفرامین خدا،یکی ازخصلت هایی که انسان هابایدداشته باشنداین است که تحمل وصبرکنند،صبریعنی حرکت به جهت فرامینی که خدابرایت درنظرگرفته است مثل نمازخواندن،روزه گرفتن حرام وحلال رارعایت کردن،صبرکردن برطاعت وایستادگی کردن معجزه های عجیبی رابه مانشان می دهد.

2-صبربرمصیبت؛خیلی ازعودمجددهابخاطرهمین نداشتن صبربرمصیبت است که وقتی کسی راازدست می دهندبه مصرف مجددروی می آورندوفکرواهی می کنندبامصرف دوباره تمام غم وغصه هایشان ازبین میرود.

3 -صبربرمعصیت؛صبردرمقابل هواهای نفسانی،صبربرشیطان یعنی روی هواهای نفسانی خودکارکنیم،تهاجم فرهنگی همیشه ماراتهدیدمی کند،برای ایستادگی باآن بایدپاهای قوی وبازوان قوی داشته باشیم،درست زندگی کنیم،همیشه دوروبرماافرادی باافکارهای غلط وجوددارندونبایدخودرافقط درچهاردیواری حبس کرد،موبایل ها،شبکه های ماهواره ای مبتذل ،موادفروش هاو....همه معضل هایی هستندکه که دراجتماع ودوروبرمازیادنند،بایدبه هوای نفسانی غلبه کنیم والگوبرداری غلط نکنیم وباایستادگی برابرشیطان خودراازمعصیت های گوناگون مصون نگه داریم.

 • ۹۶/۰۳/۱۸
 • ۲۴۶ نمایش
 • جمعیت طلوع رهایی

نظرات (۸)

درودبرخانواده ی بزرگ رستا خیلی ممنون از شماخانم سلطانی وعزیزی که زحمت کشیدن واین مطالب روتایپ کردند خداقوت به هردوی شما
پاسخ:
درود برشما سپاسگزارم وممنون از خانم روستایی عزیز که در جمع آوری وتایپ کمک بزرگی کردند
با سلام و عرض ادب و احترام؛
به امید سلامتی و موفقیت برای آقای حبیبی،و قبول طاعات و عبادات ایشان و همه عزیزانی که در برقراری این کارگاههای اموزشی تلاش میکنند.
با تشکر فراوان و خداقوت به مسئول محترم وبلاگ..سرکار خانم سلطانی عزیزم.
پاسخ:
سلام ممنونم وبسیار سپاسگزارم از حمایت شما 
عرض سلام و خداقوت خدمت دبیرکل جمعیت اقای حبیبی 
ممنون و سپاس فراوان جهت کارکاههای کلید که زحمت میکشن برایمان وقت وانرژی میزارن ودانسته های ما را آبدیت میکنند .
پاسخ:
درود برشما 
با عرض سلا م وخسته نباشید خدمت جناب آقای حبیبی سپاس فراوان بابت کارگاه مفید وپر بار کلید شماره پنج امیدوارم همیشه تندرست وسلامت باشید
 • فریباسلطانی
 • سلام و درود بر جمعیت طلوع رهایی رستا 
  سپاسگزارم از جناب آقای حبیبی موضوع کلید پنج بسیار عالی اجراشد 
  خداقوت خانم دانشنگار 
  خواهرجان ممنون وسپاس 
  پاسخ:
  سپاسگزارم خواهر جان که همیشه حمایت می کنید
  با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما 
  آقای حبیبی از کارگاههای خوبتون دراین ماه مبارک که با زبان روزه برگزاری اش خیلی سخت هم هست سپاسگزارم و برای شما اجر بی نهایت و سلامتی آرزومندم
  با عرض سلام ووخداقوت خدمت جناب اقای حبیبی بزرگوار وخانم سلطانی  عزیز. که در ماه مبارک رمضان با زبون روزه انقدر زحمت میکشید.  دیروز کارگاه بسیار خوبی بود. با ارزوی سلامتی شما عزیزان و موفقیت و رشد روز افزون جمعیت طلوع رهایی رستا. 
  پاسخ:
  سلام دوست عزیز از لطفت سپاسگزارم
  با سلام وعرض خدا قوت خدمت جناب آقای حبیبی کارگاه بسیار عالی و مفید بود سپاس گذارم بابت زحمات جنابعالی
  وخدا قوت میگم خدمت خانم سلطانی عزیز
  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">