طلوع رهایی رستــا (شعبه ابوذر)

ترک و درمان اعتیاد بدون نیاز به بستری شدن

طلوع رهایی رستــا (شعبه ابوذر)

ترک و درمان اعتیاد بدون نیاز به بستری شدن

طلوع رهایی رستــا (شعبه ابوذر)

به نام خالق یگانه و مهربان
میثاق خدمت

اکنون که برای یاری رساندن به همدردان و خانواده آنان آماده هستم از نخستین گام با ایمانی کامل ، عشق و اعتقادی راسخ به خالق یگانه و مهربان به کتاب آسمانی خود سوگند یاد می کنم که قوانین این میثاق نامه را رعایت نمایم.
پیشکسوتانی که مرا یاری رساندند تا از تاریکی ها بسوی روشنایی گام بردارم را گرامی بدارم و نسبت به آنها چنانچه که سزاوار است حق شناس باشم.
همواره در راه درست و بدور از هرگونه وسوسه قدم برداشته و در برابر فریب مقام ، جایگاه و مسئولیتی که در برابر همنوعان خود دارم ، غافل نشوم و از راه پاکدامنی انحراف نجویم و هیچگاه بکاری که با راه و رسم الهی و انسانیت و قوانین و حرمت این تشکل مردمی منافات دارد دست نبرم.
آنچه را که در حین انجام دادن خدمت و حتی خارج از خدمت درباره زندگی همدردانم خواهم دید و یا شنید ، که نباید فاش شود به هیچ کس نخواهم گفت چرا که این قبیل موارد را به گنجینه اسرار باید سپرد.
خدمت خود را بدون چشم داشت انجام داده و هیچ زمان به خاطره منافع شخصی ، خود را از یاری رساندن به همنوعانم محروم نسازم و بکوشم تا در دوران زندگی خود همواره در پیشگاه خالق یگانه و مهربان سربلند و سرافراز باشم.

جمعیت طلوع رهایی